Mýty o drogách

Mýty o drogách jsou velmi časté a rozšířené, mnozí z nás mají navíc tendenci informacím, které se k nám odněkud donesly, slepě věřit. Ne každý může být odborníkem na psychoaktivní látky, je ale dobré přistupovat k neověřeným informacím z této oblasti kriticky a snažit se ověřit si je z důvěryhodných pramenů.

Bohužel často získáváme zavádějící obrázek o drogách i ze sdělovacích prostředků. Proto zde uvádíme několik nejčastějších mýtů o drogách, jde ale jen o výběr, jistě jste někdy zaslechli i další „zaručené zprávy“.

Vždyť je to jen tráva

Je sice pravda, že rizika při užívání marihuany jsou ve srovnání s jinými návykovými látkami poměrně nízká, přesto ale nelze marihuanu bagatelizovat. Zejména u dětí a dospívajících může způsobit poměrně rozsáhlé změny a ovlivnit další psychický vývoj jedince.

Marihuana také může vést k psychotickým stavům, které ale bývají krátkodobé a obvykle spontánně odezní, nelze je zaměňovat se schizofrenními poruchami. Přesto se mluví o tom, že u disponovaných jedinců může být právě marihuana momentem spouštějícím schizofrenii.

Marihuana je bránou do světa tvrdých drog

Toto tvrzení je druhým extrémem, o jeho pravdivosti bychom ale mohli polemizovat. Je sice pravda, že většina jedinců, kteří jsou závislí na tvrdých drogách, uvádí jako první zkušenost s marihuanou, nemůžeme ale tvrdit, že každý, kdo zkoušel marihuanu, se zákonitě stane závislým na tvrdých drogách.

Mnoho kuřáků marihuany nemá ani potřebu zkoušet jiné drogy, a proto mohou katastrofické scénáře označující marihuanu za bránu do světa tvrdých drog vést spíše ke zmatení rodičů než k osvětlení problému. Stejně tak bychom nejspíš u většiny závislých zjistili předchozí zkušenost s alkoholem, přesto ale netvrdíme, že je alkohol bránou do světa tvrdých drog.

Závislost postihuje jen slabé povahy, lidé se silnou vůlí se závislými stát nemohou

Je nutné uvědomit si, že závislost není v žádném případě pouze věcí vůle, může se dostat do stavu, kdy je vůlí neovlivnitelná. V našem mozku vstupují do hry procesy na molekulární úrovni. Návykové látky dokážou zlomit a pomalu stahovat ke dnu i člověka se silnou vůlí.

Feťáka poznám na první pohled

Jistě nám nedělá problém identifikovat otrhané a špinavé jedince stahující se do okolí nádraží a podobných míst. Poznat závislého na první pohled ale nemusí být zdaleka tak jednoduché. Návykové látky jsou zneužívány lidmi všech společenských vrstev a soudit pouze podle vzhledu může být velmi zavádějící. Navíc je akutní intoxikace většinou méně nápadná než opilost – dotyčný může být tichý, nebo naopak přátelský a extrovertní, nemusí mít ale žádné problémy s komunikací. Nápadným se stává až v případě, kdy dojde k předávkování.

Drogy jsou výmyslem moderní doby

Návykové látky, které dokážou měnit lidské vědomí, jsou záležitostí starou jako lidstvo samo. Již v dávných kulturách najdeme zmínky o užívání látek, s jejichž pomocí se lidé chtěli přiblížit bohu. Touha po poznání a po změněném stavu vědomí, snaha dostat se za hranice lidských smyslů je člověku přirozená. V průběhu staletí se ale změnily okolnosti, za kterých jsou drogy užívány.

Dříve drogy obvykle byly součástí nějakého rituálu, byly podávány zkušeným knězem nebo šamanem a jejich užití předcházela příprava. V dnešní době se k drogám může dostat prakticky každý a chybí zde kontrola, která by zabránila zneužívání a vzniku závislosti.

Když jsem na drogách, nemůžu otěhotnět

Některé dívky a ženy, které užívají pravidelně drogy, spoléhají na to, že když jsou na drogách závislé, nemohou otěhotnět. Proto neužívají žádnou antikoncepci. Je pravda, že drogy ovlivňují reprodukční systém a u uživatelek drog dochází často k tomu, že vymizí menstruace. To ale neznamená, že dívka nemůže otěhotnět. Přitom právě u těchto žen by bylo vhodné naplánovat těhotenství tak, aby byla žena zajištěná a pokud možno zbavená závislosti nebo na substituční léčbě. Navíc je vhodné při sexu používat kondom, který je důležitou prevencí sexuálně přenosných nákaz (virová hepatitida B a C, infekce HIV).

Lidé často mají pocit, že závislý je pouze ten, kdo si drogy obstarává nelegálně, pohybuje se na okraji společnosti a „píchá si tvrdé drogy“. Skutečnost je ale poněkud jiná – závislým se snadno může člověk stát i na látkách, které jsou předepsány lékařem a které jsou k dostání v lékárně.
 
Obecně jde o závislost vždy, pokud jsou splněna výše uvedená kritéria. Jde zejména o léky ze skupiny analgetik, hypnotik, sedativ a anxiolytik. Závislým se ale může stát i bývalý uživatel drog, který podstoupí substituční léčbu. Z tohoto ohledu je riziková zejména nitrožilní aplikace. Ani substituční léčbu nelze náhle vysadit bez toho, aby se objevily abstinenční příznaky. Dávky je nutné snižovat postupně, u některých jedinců je třeba substituční léčbu užívat i po delší dobu.