Úvod do drogové problematiky

Jak vzniká závislost

Užívání drog ovlivňuje mozkové procesy a myšlení. Jedinci postupem času počáteční dávky nestačí a je potřeba je postupně zvyšovat. Takto pak dochází k vypěstování si drogové závislosti a změnám chování. Drogová závislost se stává také fyzickou závislostí. To znamená, že pokud si uživatel nedá svou dávku, dostaví se v brzké době abstinenční příznaky.

Je toxikomanie dědičná?

Po rodičích dědíme nejenom jejich genetickou výbavu, ale také možné sklony ke zneužívání drog. Pokud navíc přihlédneme k možným psychickým problémům dítěte, riziko zneužívání drog se ještě zvyšuje. V období dospívání ovlivňuje dítě spousta dalších faktorů, které je mohou přivést na scestí.

Komu hrozí závislost na drogách?

Na tuto otázku neexistuje zcela jasná odpověď. Jisté je ale to, že řadu lidí tíží psychické nebo sociální problémy a v drogách vidí jediné východisko. Díky nim se tak mohou opět cítit bezstarostně. K drogám se uchylují často mladí lidé z nižších sociálních vrstev. Chtějí tak zapadnout do skupiny a svým způsobem protestovat proti zažitým pravidlům. Specifické drogy ale mohou užívat také vrcholoví sportovci k dosahování kýžených výsledků.

 

Přečtěte si více v eBooku Úvod do drogové problematiky

Varovné signály

  • Fyzické – uživatelé drog mají typické znaky nejenom ve tváři, ale také na těle. Jedinci se nevyhnou krvácivým příhodám, jejichž zdrojem jsou překrvené sliznice, odkud se droga do těla vstřebává.
  • Psychické – mimo nápadných rysů fyzických doprovází uživatele drog bludy a halucinace jako vedlejší příznaky nebo řada neurologických potíží, jako například tiky a záchvaty. Užívání drog ovlivňuje také pozornost a schopnost koncentrace.
  • Finanční – experimentování s drogami není lacinou záležitostí. Kolikrát jsou lidé nuceni obstarat si na ně peníze za každou cenu. Zkušenější uživatelé jsou navíc schopni připravit si drogu z běžně dostupných léků.

Ověřujte

Pro potvrzení domněnky, zda má někdo problém s drogami, je potřeba navázat s dotyčným rozhovor. Ten by se měl odvíjet spontánně a pokud možno nenuceně a bez nátlaku. V případě, že se dotyčná osoba přizná, je vhodné zachovat chladnou hlavu a otevřeně si promluvit, jaké má možnosti – testování, návštěva odborníka, podstoupení léčby.

Pokud se domníváte, že by vaše dítě mohlo užívat drogy, ale samo vám vaše podezření vyvrátí, domluvte si konzultaci s jeho třídním učitelem. Ten vám poví i to, co by vaše dítě mohlo zatajovat.

Léčba existuje

Léčba drogově závislých není snadná, ale existuje. Účinná je především ta, při které má jedinec snahu o vyléčení se. Při návštěvě odborníka nebo odvykacího centra se nejprve zhodnotí vážnost stavu dotyčného a následně je nabídnuto léčení buď ambulantní, nebo ve specializovaném zařízení.

Statistika a prevence

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v naší zemi v roce 2013 léčeno více než 2500 pacientů. Za posledních 10 let trend léčených pacientů vzrůstá, stejně tak jako počet ambulantních zařízení, která substituční léčbu poskytují. Ve stejném roce jich bylo 64.

V současné době jsou na mnoho základních školách spuštěny programy pro prevenci zneužívání návykových látek. Tímto způsobem lze mimo jiné snížit množství mladých závislých, a to díky tomu, že se jim dostává jednak patřičné edukace v této problematice a dále se seznamují s kazuistikami vybraných případů.