Substituční léčba: Závislost se likviduje postupně

V roce 2013 bylo v naší zemi evidováno 14 063 lidí užívajících drogy. Mezi nimi bylo více než 22 % těch, kteří zneužívali opioidy. Jak lze proti těmto silným drogám bojovat? Pomocí substituční léčby, ale i psychologickým a sociálním poradenstvím.

Substituční léčba: Závislost se likviduje postupně

Jako substituční léčbu označujeme ambulantní udržovací terapii látkou, při které nahradíme drogu lékařem předepsanou substancí. Ta má podobné vlastnosti a účinky jako droga, ale s výrazně nižšími riziky. Podává se různě dlouhou dobu. K výhodám náhradní látky patří také to, že je legální, obvykle levná či úplně zdarma a aplikuje se v čisté formě. Vstřikování do žíly je nahrazeno podáním ústy. 

Léčba těla i duše

V České republice se při terapii závislosti na opioidech používají dvě účinné látky – buprenorfin a metadon. Léčba lidí, kteří propadli droze dlouhodobě, se nemůže omezovat pouze na potlačení tělesných obtíží. Je nutné pomáhat jim též po sociální stránce, ať už se jedná o sehnání práce, bydlení, nebo řešení dluhů. V neposlední řadě hraje roli také psychologická péče. V prevenci proti sklouznutí zpět k užívání drog má pomoci pravidelný režim a pevně nastavená pravidla při odvykání. Podle známého přísloví „důvěřuj, ale prověřuj“ se provádějí toxikologická vyšetření ověřující užívání jiných než předepsaných návykových látek. 

Trnitá cesta k uzdravení

Typy programů substituční léčby se rozlišují zejména podle rozsahu poskytovaných služeb. V ČR se v praxi uplatňují zatím pouze dva druhy:

  • Komplexní substituční léčba – zahrnuje vše od podávání náhradní látky přes psychologickou péči až po sociální pomoc.
  • Nízkoprahové substituční programy – jsou omezeny jen na poskytnutí substituční látky bez další terapie či poradenství, např. služby kontaktního centra. 

Základní snahou všech programů je všestranné zlepšení kvality života klienta. Především se potlačují odvykací příznaky a poskytuje se zdravotní péče a sociální podpora. Nelze zapomínat ani na zdravotní rizika, která s sebou přináší závislost na opioidech. Z nejzávažnějších je třeba zmínit nákazu virem hepatitidy B a C, případně virem HIV. Přenos bývá způsoben nejčastěji rizikovým sexuálním chováním v drogovém opojení, případně sdílením použitých jehel. Důsledky virových zánětů jater (hepatitid) mohou být fatální a vést až k jaterní cirhóze. Ta nezřídka po letech vyústí v nádor jater.

Zpátky do života

K neméně důležitým cílům odvykacích programů patří omezit důsledky sociálních rizik pro klienta a společnost. Tedy především:

  • ukončit injekční aplikaci drog,
  • omezit užívání ilegálních návykových látek,
  • minimalizovat rizika spojená se získáváním a braním drog,
  • snížit kriminalitu,
  • zlepšit vztahy s okolím,
  • udržet si nebo znovu získat práci.

Výsledky procesu se různí dle typu programu. Panuje však shoda ohledně úspěšnosti metadonových odvykacích kúr. Přibližně třetina lidí z programu vypadne, třetina se na metadonu dlouhodobě stabilizuje a zbytek účastníků je po čase schopen zcela zanechat užívání návykových látek včetně metadonu. Toto zdánlivě nízké číslo je v léčbě závislosti úctyhodný výsledek. Potvrzuje, jak důležité místo zaujímá při dlouhodobém procesu odvykání právě substituční terapie. 

(marz) 

Zdroje:
www.adiktologie.cz
www.uzis.cz

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také